ECN publication
Title:
Karakterisering innobraze ML 442a/PH wide cap soldeerverbinding in een waterkan van AISI 316L
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Environment & Energy Engineering 1-6-2002
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--02-059 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
23 Download PDF  

Abstract:
In opdracht van Philips H&ST heeft ECN-TS&C-Materialen een microscopischonderzoek uitgevoerd aan een soldeerverbinding met een nieuw type soldeer, Imrobraze ML 442a/PH. Met dit soldeer is met het wide-gap-soldeer-proces een proef gedaan waarmee is nagegaan of dit soldeer bruikbaar is voor het dichten van spleten. Daarbij is een gepuntlast en gesoldeerd onderdeel van een waterkan aangeleverd voor onderzoek. Van dit onderdeel zijn een viertal doorsneden gemaakt op van tevoren geselecteerde locaties. De doorsneden zijn onderzocht op defecten en soldeerkwaliteit.

Over het algemeen wordt de soldeernaad goed gevuld. Spleten kleiner dan 10 ┬Ám worden niet meer gevuld. In de meniscus en de soldeernaad zijn enkele micro-slinkholten aanwezig. Deze defecten zullen de kwaliteit van de verbinding niet significant beinvloeden.

Als gevolg van het hoge fosforgehalte in het soldeer, treedt een versterkte erosie van het substraat materiaal op en worden een tweetal typen brosse fosfor-rijke fasen gevormd. Het betreft een NiCrP en een Ni-P fase. Deze fasen vormen een continu netwerk in de soldeerverbinding en vertonen micro-scheuren.

Als besloten wordt om met dit type soldeer deze verbinding te maken, zal het soldeerproces moeten worden geoptimaliseerd.


Back to List