ECN publication
Title:
Verkenning van de invloed van centraliseren van computergebruik op CO2 emissies
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Efficiency & Infrastructure 13-5-2009
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--09-026 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
14 Download PDF  

Abstract:
Amsterdam heeft een ambitieus klimaatplan gelanceerd. Verduurzaming van de ICT is hierin een belangrijk onderwerp. Daarom is door de gemeente de vraag gesteld aan ECN om een verkenning uit te voeren naar de invloed op de CO2 emissie door het centraliseren van computers voor privé- en kantoortoepassingen. Dit kan wellicht door gebruik te maken van de hoogwaardige glasvezel infrastructuur die momenteel in Amsterdam wordt aangelegd en verder uitgebreid zal worden. Centraliseren van computers kan worden gerealiseerd door het toepassen van zogenaamde ‘Thin Cliënts’. Een ‘thin client’ is niets meer dan een kleine computer die de verbinding verzorgt tussen muis, toetsenbord en beeldscherm met een modem of andere netwerkadapter. Processorcapaciteit, geheugen en opslag van data is dan toegankelijk via een netwerkverbinding. De server of computer waar de fysieke processor, geheugen en data opslag zich bevinden, kan dus elders in een kantoor of datahotel zijn geplaatst. Het grootschalig introduceren van ‘thin client’ technologie zal wel een toename veroorzaken van dataverkeer. In deze verkenning is onderzocht wat de invloed is van het toepassen van Thin Clients voor privé- en kantoortoepassingen op de netto emissie van CO2 door computergebruik. Het doel hiervan is om te bepalen of Thin Client technologie kan leiden tot verlaging van de CO2 emissie. De gekozen uitgangspunten en methodiek zijn beknopt, maar worden voldoende geacht om een indruk te geven van de invloed die centraliseren van PC’s kan hebben op het energiegebruik. Het kostenaspect is in deze verkenning niet meegenomen. Het toepassen van Thin Clients om ICT te centraliseren kan een bijdrage leveren aan energiebesparing binnen de ICT. Een voorwaarde hiervoor is dat de serverruimte of het datahotel waar de ICT apparatuur gecentraliseerd wordt, voldoet aan de zogenaamde Energy Usage Effectiveness (EUE) die haalbaar is met huidige beschikbare duurzame en efficiënte technieken (nieuwbouw EUE 1,3 en voor bestaande bouw EUE 1,4). Ook de ICT hardware in het datahotel zal energie-efficiënter moeten zijn dan de gangbare (decentraal opgestelde) apparatuur waarbij is uitgegaan van desktop computers. De efficiencyverbetering die door centraal opgestelde ICT apparatuur gerealiseerd kan worden, kan een groter effect hebben op de verlaging van emissies dan de verlaging van de EUE. Van servers en opslagmedia in datahotels en serverruimten is bekend dat ze efficiënter kunnen werken dan desktop computers die thuis of in kantoren staan. Toenemende systeemeisen van software in de situatie van thin clients leidt er toe dat er meer server capaciteit wordt gebruikt waardoor er geen noodzaak is tot de aanschaf van een nieuwe thin client of nieuwe decentrale hardware. Dit resulteert in een lagere vervangingsnelheid van de thin client ten opzichte van een PC. Het kostenaspect evenals het energiegebruik dat nodig is voor datatransport en gebruikersaspecten zijn in deze verkenning niet meegenomen. Verondersteld kan worden dat deze aspecten wel invloed hebben op de energieaspecten zoals die aan de orde zijn gekomen in dit rapport maar dat de invloed hiervan niets wijzigt aan de conclusie zoals deze hierboven is vermeld. Om duidelijkheid te krijgen over de precieze kwantiteit van energiebesparing door bijvoorbeeld centraliseren van ICT en het toepassen van Thin Clients, is meer onderzoek nodig. Het uitvoeren van een veldtest met als doel om de mogelijke energiebesparing vast te stellen, wordt daarom aanbevolen. Belangrijk vraagstuk hierbij is welke parameters bepalend zijn voor het energiegebruik van ICT apparatuur en hoe deze vertaald kunnen worden in een prestatiefactor. Niet alleen voor het onderzoek met betrekking tot Thin Clients is dergelijke prestatiefactor belangrijk, ook voor het kunnen beoordelen van ICT en efficiency in het algemeen is een dergelijke prestatiefactor nodig.


Back to List