Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Sectorstudie huishoudens en woningen [NDS 95-010]
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 1-8-1995
 
ECN report number: Document type:
ECN---95-010 Book
 
Number of pages: Full text:
31 Download PDF  

Published in:.

Abstract:
Het aantal huishoudens en woningen in Nederland kan opgedeeld wordenin typen huishoudens (naar samenstelling, grootte, leeftijd en inkomensniveau) en typen woningen (vrijstaand, 2-onder 1 kap, tussenwoning, hoekwoning en appartement) met verwarmingsinstallatie (individuele en collectieve centrale verwarming en lokale verwarming) en woningeigenschappen zoals bouwjaar en isolatiegraad, die allen bijdragen aan het verklaren van de verschillen in de energieconsumptie van huishoudens en woningen.

Als basisbronnen zijn resultaten van het Basisonderzoek Elektriciteits- en Aardgasverbruik Kleinverbruikers (BEK en BAK), goed bruikbaar om jaarlijks trends aan te geven.

Advies voor monitoring
De bronnen BEK en BAK geven een redelijk inzicht hoe gas- en elektriciteitsverbruiken zich ontwikkelen en wat de mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Opgemerkt dient te worden dat er echter geen stevige basis is om deze jaarlijkse trends aan te toetsen. De omvang van de in het BEK en BAK gehanteerde steekproef (3000 huishoudens) heeft tot gevolg dat bij opsplitsing naar type huishoudens en type woningen een te kleine celvulling kan ontstaan. Veranderingen in de steekproefpopulatie en respondenten kunnen zodoende zwaar meetellen in uitspraken over veranderingen in het energiegebruik van functies. Om op nationaal niveau een goed overzicht en inzicht te bieden in het energiegebruik van huishoudens en woningen, is een grootschaliger onderzoek noodzakelijk.

Alhoewel de gegevens uit BAK representatief worden geacht voor het gehele Nederlandse bewoonde woningbestand komt de verdeling van woningtypen niet overeen met gegevens uit het Woningbehoefte-onderzoek WBO. Daarin wordt uitgegaan van een 25 maal groter bestand dan het BEK en BAK. Het verschil komt doordat er in het BEK en BAK nieuwbouwcijfers (CBS) en een leegstandpercentage van 2,7% (aanname) worden gehanteerd. En er worden geen ultimo-getallen maar mediogetallen gebruikt. Het WBO is voor het BEK en BAK ook niet bruikbaar.

Er bestaat enig verschil tussen penetratiecijfers van dezelfde apparaten in het BEK en BAK voor functies die zowel op basis van gas als elektriciteit aanwezig kunnen zijn. Dit betreft warm water en kookapparatuur. Het BEK en BAK dienen op elkaar te worden afgestemd. Het is niet helemaal juist om naar verkoopcijfers van bepaalde apparaten te kijken als bron voor penetratiegraden, want verkochte exemplaren staan eerst een tijd bij groot- en detailhandel opgeslagen en het is ook de vraag of ze tenslotte allemaal bij Nederlandse huishoudens terecht komen en of ze niet voor vervanging dienen.

Bepaalde elektrische apparaten zijn al bijna voor 100% gepenetreerd (zoals wasmachines en koelkasten) terwijl dit voor andere apparaten (zoals wasdrogers, magnetrons en afwasmachines) weer niet geldt. Het is zaak om laatst genoemde wel elk jaar bij te houden maar, eerst genoemde kunnen net zo goed om de vijf jaar gemonitord worden omdat er geen grote veranderingen zullen optreden.

Aan te bevelen is om eens in de vijf jaar een onderzoek zoals het BEK en BAK onderzoek op grotere schaal uit te voeren. Door al gegevens betreffende verwarmings- en warm waterapparatuur in het nu lopende onderzoek Kwalitatieve Woningregistratie (KWR) van VROM mee te nemen is een goede stap, maar zal continu moeten plaatsvinden. Het WBO van het CBS kan goed als referentie voor de typen woningen die voorkomen gebruikt worden.

Tevens moet er een grotere gebruiksregistratie van de meest (elektriciteit) verbruikende huishoudelijke apparaten zoals wasmachines, drogers, koelkasten, diepvriezers, kookapparatuur etc. plaatsvinden dan eerder eenmalig door de SWOKA kleinschalig is uitgevoerd. Hierbij is het zinvol om onderscheid te maken naar type en ouderdom van het apparaat.

Kort samengevat kunnen de volgende adviezen gegeven worden:

  • Jaarlijks trends bijhouden volgens het BEK en BAK.
  • Eenmaal per vijf jaar groot een groot referentieonderzoek gebaseerd op BAK en BEK, aangevuld met onderzoek naar de penetratie van elektriciteitsverbruikende apparatuur (ook de penetratie van meerdere toestellen in één huishouden), de gebruiksfrequentie en de gebruikstijd en het elektriciteitsverbruik van de meest verbruikende huishoudelijke apparaten.
Dit rapport geeft de situatie t/m 1993.


Back to List