Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Bruikbaarheid van windgegevens van meteorologische waarnemingsstations
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Wind Energy 1-9-2003
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--03-094 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
51 Download PDF  

Abstract:
Het windmeetnet van het KNMI op en langs de Noordzee heeft een geringedichtheid en een grote verscheidenheid aan perioden waarin gegevens beschikbaar zijn. Het is daardoor de vraag of stations in dit meetnet bruikbaar zijn bij het valideren van een numerieke windatlas.

Om dit te beantwoorden zijn van zes Nederlandse zeestations en acht kuststations uit de HY-DRA database van het KNMI beschouwd.

Het blijkt dat

  • de perioden waarin gegevens van al deze stations simultaan beschikbaar zijn minimaal 6 jaar bedraagt,
  • in elk van de jaren de potentiële windsnelheid goed door een Weibullverdeling wordt beschreven,
  • in het eerste volledige jaar (2002) waarin modeldata beschikbaar is voor de numerieke windatlas hadden alle kuststations een lagere vormfactor dan in het klimatologisch ge-middelde aangeeft, alle zeestations gaven een waarde die gelijk was aan het klimatolo-gisch gemiddelde,
  • er één twijfelachtig kuststation en één twijfelachtig zeestation was. Dit waren respectie-velijk Vlissingen en Oosterschelde, de waarde voor de vorm- en schaalfactor vielen la-ger uit dan voor die locaties mag worden verwacht,
  • alle stations voldoen verder aan de waarden van vorm- en schaalfactor zoals empirisch is bepaald aan de kust en boven zee.


Back to List