ECN publication
Title:
De CPB-energievraagprojecties nader bekeken. : Kanttekeningen bij de energievraag in het CPB-scenario Midden.
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 1991
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--91-002 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
41 Download PDF  

Abstract:
In dit rapport worden de energievraagprojecties van het CPB voor het scenario Midden uit 1986 van kanttekeningen voorzien. De reden hiervoor is dat dit scenario de afgelopen jaren de basis heeft gevormd voor een aantal energie- en milieustudies, waarin de hoogte van de emissies van NOx, en SO2 en in mindere mate CO2 centraal stonden. In deze studies is onderzocht met welke middelen deze emissies op lange termijn beneden bepaalde gewenste plafonds gebracht zouden kunnen worden. Daarbij is de energievraag, zoals door het CPB berekend voor het scenario Midden als een gegeven beschouwd. In hoofdstuk 2 wordt kort beschreven op welke wijze de langetermijn-scenario’s van het CPB tot stand zijn gekomen en wat de belangrijkste veronderstellingen en kenmerken zijn van het scenario Midden. De nadruk ligt daarbij op de relatie tussen (veranderingen in) economische grootheden en de vraag naar energie, onderscheiden in brandstoffen en elektriciteit (de transportsector is hier en in de rest van de studie buiten beschouwing gelaten, omdat daarvoor inmiddels nieuwe projecties zijn opgesteld en verwerkt in de energie- en milieustudies). Zoais gezegd dateert de energievraagstudie van het CPB uit 1986. In 1987 zijn hierop de Nationale Energie Verkenningen (NEV) gebaseerd. De daaraan ten grondslag liggende economische scenario’s en "energieprijspaden" zijn nog een jaar ouder, lntussen is er veel veranderd: de energieprijzen zijn gedaald, er is een ambitieus Nationaal Milieubeleidsplan verschenen en een aantal andere nieuwe omstandigheden. De daarmee verbonden nieuwe verwachtingen voor de toekomst worden in hoofdstuk 3 onderzocht op hun effecten voor de energievraag van het CPB-scenario Midden. Hierbij gaat het enerzijds om effecten op energiebesparing (zoals grotendeels al meegenomen in de actualisering van NEV’87 door het ESC), anderzijds om de effecten op de economische structuur en de doorwerking daarvan op het energieverbruik. Na enige methodologische kanttekeningen in hoofdstuk 4 worden de emissies van SO2, en NOx en CO2 gepresenteerd, zoals berekend in de studies NEEV’88 en actualisering van NEV’87. Hierbij staan de bijdragen van de sectoren centraal, als veroorzakers van zowel directe emissies (verbranding, processen) als van indireete (elektriciteits- en grondstoffengebruik). In hoofdstuk zes worden conclusies getrokken, mede door confrontatie van de kanttekeningen uit de hoofdstukken 3 en 4 met de emissies uit hoofstuk 5. In algemene zin lijkt door een stringent milieubeleid een wat grotere besparing mogelijk dan door het CPB verondersteld. Dit is verwerkt in de actualisering van NEV’87. De economische structuur kan zich evenwel, met als belangrijkste factor lagere energieprijzen, in een meer energie-intensieve richting ontwikkelen. Alleen een, historisch gezien niet onwaarschijnlijke, minder sterke groei van de economie en in het bijzonder van de industrie kan de emissies nog onder de gewenste plafonds houden.


Back to List