ECN publication
Title:
Karakterisering energieconversieprocessen in de Nationale Energie Verkenningen 1990-2015 = ECN-I--92-030
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 1992
 
ECN report number: Document type:
ECN-I--92-030 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
60 Download PDF  

Abstract:
Bij ECN zijn binnen de unit ESC-Energiestudies drie modellen (SELPE, MARKAL en EFOM) in gebruik waarmee studies worden uitgevoerd naar de wijze waarop de toekomstige energievoorziening van Nederland kan worden gerealiseerd. Het gebruik van twee van deze modellen (MARKAL en EFOM) vindt plaats in het kader van internationale studies. De eisen die aan de structuur en werking van deze modellen zijn gesteld, zijn mede bepaald door de andere (buitenlandse) partners. De verschillen tussen de drie modellen betreffen het type (statisch of dynamisch), de mate van detaillering en de wijze waarop emissiebestrijdende technieken zijn opgenomen. De modellen zijn alle procesgeodënteerd d.w.z, dat de verschillende processen waarmee de conversie van energiedragers plaatsvindt, een centrale plaats innemen. Om eventuele verschillen tussen de uitkomsten van berekeningen met de genoemde modellen beter te kunnen interpreteren zijn de proceskarakteristieken van SELPE, MARKAL en EFOM beschreven in een standaardformaat op één bladzijde A4-formaat (sheet). De sheets van alle processen van één model zijn samengebracht in een map voorzien van de benodigde uitleg en indices. Een meer geautomatiseerde vergelijking tussen de karakteristieken van dezelfde type processen uit de verschillende modellen is vooralsnog niet mogelijk. Dit vergt enig werk omdat vergelijkbere processen van de drie modellen onderling nogal kunnen verschillen, afhankelijk van de functie die het proces binnen een model heeft. Daarnaast zijn er nog diverse andere redenen van praktische aard die vragen om een eigen karakterisering per model. Medio 1992 jaar zullen de resultaten van de Nationale Energie Verkenningen 1990-2015 worden gepubliceerd, daarom wordt via dit rapport melding gemaakt van het bestaan van de map met proceskarakteristleken die als invoer voor modelberekeningen met SELPE zijn gebruikt.


Back to List