ECN publication
Title:
Haalbaarheidsstudie energiebesparende maatregelen voor basisschool De Sokkerwei, Castricum : nulenergie haalbaar en betaalbaar
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Energy in the Built Environment 1-1-2001
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--00-065 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
52 Download PDF  

Abstract:
Voor de Openbare Basisschool ?De Sokkerwei? te Castricum is de bouwvan een nieuw school-gebouw in voorbereiding. De ambitie bestaat voor dit schoolgebouw een netto nulenergie concept te realiseren. Het in deze studie voorgestelde nulenergie concept bestaat uit een combinatie van maatregelen die de energie-efficiency van de verwarming, ventilatie en verlichting verhogen, aangevuld met maatregelen om het restant aan nog benodigde energie met duurzame bronnen op te wekken. Daardoor wordt de CO2-emissie, die samenhangt met het energiegebruik in de school, tot nul teruggebracht. De belangrijkste maatregelen ter verhoging van de energie-efficiency zijn een hoog isolatieniveau, efficiente lampen en armaturen, balansventilatie met warmteterugwinning en efficiente ventilatoren. De benodigde elektriciteit wordt duurzaam opgewekt met 145 m2 zonnecellen (PV). De nog resterende C02-uitstoot die met het gasverbruik samenhangt, wordt gecompenseerd door windenergie, middels ouderparticipatie in een windco6peratie. De meerkosten van het concept zijn te financieren uit de besparingen en de genoemde ouderbijdrage, plus een subsidie op de PV-installatie. Hiermee is een uitvoerbaar concept ontworpen met een hoge nulenergie ambitie, dat geschikt is om nagevolgd te worden.


Back to List