ECN publication
Title:
Richtlijn voor energiebesparing in de ICT-branche : Mb versus Mwh
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Energy in the Built Environment 1-6-2001
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--01-066 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
29 Download PDF  

Abstract:
De groei van dataverkeer om telecommunicatie en internetactiviteitenmogelijk te maken heeft grote gevolgen voor het energiegebruik en de daarmee samenhangende uitstoot van CO2. Aangezien deze branche een extreem hoog energiegebruik heeft en aan explosieve groei onderhevig is, is het zinvol om deze doelgroep een specifieke richtlijn voor te leggen waarmee een energieadvies ?op maat? kan worden geleverd. Dit document omvat een richtlijn waarmee het energiegebruik van ICT bedrijven kan worden gekwantificeerd en waarin mogelijkheden om energie te besparen worden aangedragen. De richtlijn kan niet alleen gebruikt worden als hulpmiddel bij het opstellen van energierapportages voor ?sites?. maar kan ook worden gebruikt door de inspecteurs van gemeentelijke milieudiensten om de energierapportages en de ?sites? te beoordelen. Veel energie kan bespaard worden wanneer kennis en ervaringen over de mogelijkheid voor energie-efficiente installaties voor ICT bedrijven, vroegtijdig in het voorbereidingstraject van een nieuwe site worden overgedragen. Wanneer deze kennis en ervaringen worden benut, kan dit aanzienlijke energie- (en dus ook kosten-) besparing opleveren. Het kan daardoor het traject voor de milieuvergunningsaanvraag verkorten. Ontwikkelingen op het gebied van apparatuur en installaties zoals die worden toegepast in datahotels en telecomswitches, moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Het is van groot belang om apparatuur die uit deze ontwikkelingen voortkomen en kunnen leiden tot energiebesparing, binnen de ICT onder de aandacht te brengen. Dit rapport geeft een overzicht van mogeli.jkheden om energie te besparen in de ICT branche. Het vormt tevens een aanzet voor verdere kennisuitwisseling over dit onderwerp binnen de ICT-branche en de kring van toeleveranciers. Momenteel zijn besparingen van 20% tot 40% op de koelenergie (ca. 10% op het totale energiegebruik) eenvoudig haalbaar, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt. Dit blijkt uit de ervaringen die ECN heeft opgedaan bij het beoordelen van energierapportages van ICT-bedrijven en in projecten voor energiebesparing in deze branche. Wanneer met zekerheid het maximale temperatuurbereik van de computerapparatuur ten volle benut mag worden, kan op termijn gekoeld worden met 100% vrije koeling. Ook bij andere functies binnen een ICT bedrijf liggen nog veel mogelijkheden voor energiebesparing. Door op al deze terreinen nieuwe, energiebesparende technieken toe te passen, kan de besparing oplopen tot 20% à 30% van het totale energiegebruik.


Back to List