ECN publication
Title:
Verbetering energieprestatie bestaande woningen
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Energy in the Built Environment 1-10-2002
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--02-079 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
24 Download PDF  

Abstract:
De overheidsdoelstellingen in het energie- en klimaatbeleid worden alleengehaald als ook het energiegebruik in de gebouwde omgeving wordt gereduceerd. De besparingen in deze sector moeten voornamelijk in de bestaande gebouwenvoorraad worden behaald. De grootste component in het huishoudelijk energiegebruik is energieverbruik voor verwarming. Van dit energieverbruik vindt rond 80% plaats in woningen die gebouwd zijn voor 1981. Juist in die woningen ligt een groot potentieel voor besparingen op energieverbruik.

De bestaande praktijk, met inmiddels twijfels over het te verwachten effect van nu al geldende beleidsmaatregelen, heeft geleid tot toenemende belangstelling bij overheid en bij marktpartijen voor het bereiken van een intensivering bij de aanpak van de bestaande voorraad. In dit verband nam de Stichting EPK (Energie Prestatie Keur) een initiatief en verzocht ECN om aan te geven met welke mogelijkheden energiebesparing in de bestaande woningvoorraad verder kon worden bevorderd.

De voorliggende verkenning geeft een beschrijving van de in Nederland geldende regelgeving op dit werkgebied en beschrijft dus Energie Prestatie Norm (EPN) met de Energie Prestatie Coefficient (EPC), het Energieprestatie Advies (EPA) met gekoppelde Energie Premie Regeling (EPR) en bepaling Energie-Index (EI).

In een apart hoofdstuk is de situatie beschreven die in een aantal Europese landen bestaat voor de verbetering van de energieprestatie van bestaande woningen. De situatie blijkt in een aantal landen heel verschillend, van zeer vrijblijvende maar uitstekende voorlichting met advisering via Internet tot harde verplichte maatregelen. Het verst gaan Denemarken en Duitsland. Denemarken schrijft een niet vrijblijvende opname van de woning voor bij verkoop, met een rapportage over de toestand en aanbevelingen voor verbetering. Duitsland kent wetgeving die een aantal verbeteringen verplicht voorschrijft of bij wijzigingen aan de woning verplicht stelt. Met name in Denemarken blijkt de verplichte regeling al na korte tijd succesvol te zijn, al zijn ook hier verdere verbeteringen op basis van de praktijkervaringen mogelijk.

Er komen op zeer korte termijn Europese verplichtingen om nationale wetgeving te ontwikkelen met betrekking tot verbetering van de energieprestatie in de nieuwbouw en in de bestaande woningvoorraad. Voor Nederland houdt dit in dat gewerkt moet worden aan een systeem van energiecertificering en aan verplichte controles van verwarmingsapparatuur.
Het is in de Nederlandse praktijk noodzakelijk dat voor zoveel mogelijk woningen met mogelijkheden voor energiebesparing, het potentieel ook in kaart wordt gebracht. Het is daama noodzakelijk dat veel van de mogelijke of aanbevolen maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Een goede aanpak om deze doelstellingen te bereiken kan gevonden worden in de introductie van een woninggebonden energiecertificaat. Dat certificaat moet relevante informatie geven over het energiegebruik van de woning mede in verhouding tot gelijksoortige woningen en de mogelijkheden om de energieprestatie te verbeteren. De introductie van het energiecertificaat moet leiden tot een als waardevol ervaren van dit certificaat bij bezitters van gecertificeerde woningen. De initiatiefnemers voor een dergelijk certificaat moeten hiervoor zorg dragen. Er kan daarnaast worden overwogen om het beschikken over een dergelijk certificaat in bepaalde omstandigheden (b.v. bij verkoop) verplicht te stellen.


Back to List