ECN publication
Title:
Verkenning van de mogelijkheden voor een Nederlandse Contactgroep Biologische H2 Productie t.b.v. deelname aan de IEA Hydrogen Implementing Agreement
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN 1-11-2002
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--02-086 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
27 Download PDF  

Abstract:
Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een project gericht ophet vaststellen van het draagvlak bij Nederlandse onderzoekers voor deelname aan IEA Hydrogen Implementing Agreement Annex 15 'Photobiological Hydrogen Production' via de vorming van een Nederlandse Contactgroep Biologische H2 productie. Per 1 September 2002 namen onderzoekers van 11 Nederlandse R&D instellingen aan dit platform deel. De Contactgroep heeft zich (inter)nationaal geprofileerd via de organisatie van een Workshop (2001), actieve deelname aan de uitwisseling in IEA Annex 1.5, het mede-organiseren van de intemationale conferentie BioHydrogen 2002 en publicaties. Een aantal vervolgprojecten is in uitvoering. Via de oprichting in 2001 van de Dutch Biological Hydrogen Foundation is een solide basis gelegd voor continuïteit. Dit project en de lopende vervolgactiviteiten tonen dat er voldoende belangstelling en draagvlak is bij onderzoekers voor voorzetting van de Contactgroep. Het versterken van de uitwisseling en samenwerking met bedrijven is aan te bevelen, naast actieve kennisoverdracht via publicaties en andere activiteiten, georganiseerd door de Dutch Biological Hydrogen Foundation en/of de Contactgroep i.s.m. Novem en andere partijen. Het ontwikkelde Internetplatform www.biohydrogen.nl biedt informatie over lopende R&D projecten en de Contactgroep activiteiten en kan een belangrijke rol spelen bij de profilering van het Nederlandse onderzoek, het tot stand brengen van nieuwe samenwerkingsverbanden en als publiek platform voor kennisoverdracht. De vormgeving van nieuwe onderzoeks- en demonstratieprojecten en samenwerkingsverbanden is van groot belang voor de verdere ontwikkeling en realisatie van biologische H2 productietechnologie, die een substantiele bijdrage kan leveren aan een duurzame energiehuishouding. Daarbij kunnen de mogelijkheden voor het versterken van de uitwisseling en creatieve samenwerking tussen het biologisch H2 onderzoek en het onderzoek op het gebied van de nauw verwante CH4 vergisting worden nagegaan. Het is sterk aan te bevelen de mogelijkheden te onderzoeken voor de vormgeving van een nationaal onderzoeks- of prioriteitenprogramma.


Back to List