ECN publication
Title:
Verslag van de workshop Biologische H2 productie
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN 1-1-2003
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--02-085 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
36 Download PDF  

Abstract:
In de toekomstige energiehuishouding wordt een belangrijke rol voorzienvoor waterstof (H2) als schone energiedrager voor mobiele toepassing in brandstofcelvoertuigen en voor decentrale productie van elektriciteit en warmte in stationaire brandstofcelsystemen. Ontwikkeling van waterstoftechnologie en de integratie in de infrastructuur heeft internationaal hoge prioriteit. Op langere termijn zal waterstof in sterk toenemende mate worden geproduceerd met behulp van hernieuwbare energiebronnen zoals de elektrolyse van water met duurzaam opgewekte elektriciteit (PV, wind, biomassa, waterkracht) of via thermische vergassing van biomassa. BIOLOGISCHE waterstof productie uit biomassa(rest)stromen en/of zonlicht kan hierop een goede aanvulling geven. Biologische waterstofproductieprocessen zijn gebaseerd op de omzetting van energie uit organische stoffen en/of zonlicht door micro-organismen of enzymen in (bio)waterstof. Op 4 oktober 2001 vond in Utrecht de Workshop ?Biologische H2 productie? plaats georganiseerd door de Nederlandse Contactgroep Biologische H2 productie en Novem. Een 40-tal personen uit de R&D sector, overheden, wetenschaps- en technologie-organisaties en het bedrijfsleven nam aan de workshop deel. Doel van de workshop was het in kaart brengen van: 1. de mogelijkheden en ontwikkelingsstatus van biologische waterstof productieprocessen; 2. de potentiƫle rol van biologische waterstofproductie en de voorwaarden voor verdere ontwikkeling en toepassing; 3. de gewenste ontwikkelingen voor de realisatie van praktijktoepassingen. De workshop bestond uit acht voordrachten, een 10-tal posterpresentaties en een plenaire discussie, waarin naast de hierboven genoemde doelen ook van gedachten werd gewisseld over algemene aspecten van de optimale inzet van biomassa voor duurzame energieproductie. Dit verslag omvat een weergave van de presentaties en discussie tijdens de workshop en hieruit resulterende conclusies en aanbevelingen.


Back to List