ECN publication
Title:
Photovoltaische inverters en hun gedrag op matige netkwaliteit: Een laboratorium studie naar het afschakelgedrag van netgekoppelde inverters
 
Author(s):
Heskes, P.J.M.; Rooij, P.M.; Oldenkamp, H.E.
 
Published by: Publication date:
ECN Energy in the Built Environment 1-12-2003
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--03-105 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
53 Download PDF  

Abstract:
Voor dit onderzoek zijn tien éénfase inverters geselecteerd uit hetmarktaanbod, waarvan zes stuks met een nominale uitgangsstroom kleiner dan 2,25A en vier stuks met een nominale uitgangsstroom groter dan 2,25A en kleiner dan 16A, welke achtereenvolgens zijn onderworpen aan drie testen, namelijk het afschakelgedrag van PV-inverters op een net met netspanningsdips, het afschakelgedrag van PV-inverters op een net met harmonische vervorming en experimenten om de harmonische emissie eigenschappen van inverters in relatie tot de netspanningskwaliteit te kunnen beoordelen. De metingen zijn gedaan onder laboratorium omstandigheden, waarbij een netsimulator de netvervuiling nabootste. Hoewel alle gekozen inverters netgekoppelde PV-inverters zijn dient opgemerkt te worden dat dit onderzoek geheel relevant is voor netgekoppelde inverters voor gebruik met andere kleine opwekkers dan PV. Dit kan gesteld worden daar het netgekoppelde deel van de totale groep inverters dezelfde functie heeft. Bij het onderdeel "Inverterreacties op dips in de netspanning" zijn experimenten uitgevoerd op negen verschillende inverters. De netsimulator is hierbij ingesteld op een bepaald percentage spanningsdip waarbij de duur van de dip steeds vergroot is, hierna is de meting herhaald met een grotere spanningsdip. Bij de experimenten is het afschakelgedrag geobserveerd. De in dit project gebruikte spanningsdips zijn zowel met als zonder fasedraaiing en gebaseerd op in de praktijk voorkomende waarden. Bij het onderdeel "Inverterreacties op harmonischen in de netspanning" zijn experimenten uitgevoerd op negen verschillende inverters. De netsimulator is hierbij ingesteld op een bepaalde netverontreiniging, hierna is de meting herhaald met een sterkere verontreiniging. Bij de experimenten is het afschakelgedrag geobserveerd. De in dit project gebruikte harmonisch verontreinigde netspanningen voldoen alle aan de norm voor de spanning in openbare netwerken en zijn gebaseerd op in de praktijk voorkomende waarden. Bij experimenten aan een harmonische interactietest voor inverters is het doel een meetmethode te ontwikkelen om het harmonische emissie gedrag van een inverter onder test in relatie tot de netspanningskwaliteit te kunnen beoordelen, daarom was het bij dit onderdeel voldoende, experimenten uit te voeren met vijf inverters. De netsimulator is hierbij ingesteld op een bepaalde netverontreiniging. Bij deze experimenten is het harmonische emissie gedrag van de inverter onder test in relatie tot de netverontreiniging beoordeeld met behulp van de power analyser. Uit de "Inverterreacties op dips in de netspanning" metingen blijkt dat er thans inverters in omloop zijn die niet aan de huidige wet- en regelgeving voldoen. Op spanningsdips wordt door enkele inverters niet goed gereageerd. De meeste reageren echter zeer snel. Ook dit gedrag is niet ideaal. Zeer snelle reactietijd kan leiden tot onnodige uitschakeling en derhalve tot verlies aan geleverd vermogen. Daarnaast zijn er bij het herstarten ook weer onnodige inschakelverschijnselen. Uit de "Inverterreacties op harmonischen in de netspanning" metingen blijkt dat diverse inverters niet meer functioneren bij een netvervuiling die nog binnen de norm ligt. Bij het doen van de harmonische interactie experimenten is gebleken dat de in dit rapport beschreven meetmethode eenvoudig is uit te voeren en goede reproduceerbare resultaten lijkt te geven.


Back to List