ECN publication
Title:
Hybride Adsorptie Compressie voor Industriële Toepassingen
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Biomass & Energy Efficiency 15-7-2013
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--13-016 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
20 Download PDF  

Abstract:
Industriële restwarmte is warmte waarvan de temperatuur te laag is om deze opnieuw in het proces in te zetten. Met warmtepomp technologie kan een deel van de industriële restwarmte in temperatuur worden verhoogd tot proceswarmte. Dit vermindert de inzet van primaire energiedragers hetgeen resulteert in netto energiebesparing. Warmtegedreven warmtetransformatoren kunnen warmte vanaf ongeveer 100 a 120oC opwaarderen tot warmte van 180 tot 200oC. Het merendeel van de restwarmte bevindt zich echter onder 100oC. De hybride adsorptie compressie technologie biedt de mogelijkheid om ook deze warmte met tenminste 50oC te kunnen verhogen. Het hybride concept combineert een warmtegedreven warmtetransformator met een arbeid aangedreven compressie warmtepomp. Binnen het HYACINT project is onderzocht welke componenten van beide warmtepomp technologieën het meest geschikt zijn voor toepassing in een hybride warmtetransformator. Dit is gedaan door middel van literatuurstudie, sociaalwetenschappelijk onderzoek, toepassingspotentieelonderzoek, modelberekeningen en metingen aan componenten. Uit de literatuurstudie en modelberekeningen blijkt dat de combinatie van CaCl2(2-4-8)NH3 met MnCl2(2-6)NH3 met een compressor geplaatst in de hoge drukfase van de cyclus het meest optimaal is. Metingen tonen aan dat de druk-temperatuur relatie voor deze twee zouten overeenkomstig is met data uit de literatuur. Daarnaast tonen metingen in combinatie met modelberekeningen aan dat de prestaties van de compressor onder de dynamische condities van de hybride adsorptie compressie cyclus goed te beschrijven zijn op basis van het compressor gedrag onder statische condities en fabrieksgegevens. Metingen aan zoutreactorcomponenten tonen aan dat de zouten zich gedragen conform verwachtingen maar dat een toename van reactiesnelheid en belading gewenst is. De economische analyse laat op basis van een kostenschatting van een 10 MW systeem zien dat het hybride systeem ook economisch haalbaar is. Het toepassingspotentieel wordt geschat op 30 tot 56 PJ per jaar voor de Nederlandse industrie. Derhalve wordt geadviseerd de technologie verder te ontwikkelen om te komen tot significante reductie in het energiegebruik van de Nederlandse industrie.


Back to List