ECN publication
Title:
Inventarisatie van bodemproceskennis in relatie tot gevoeligheden en onzekerheden in modellen voor uitloging en reactief transport van stoffen in de bodem
 
Author(s):
Comans, R.N.J.; Dijkstra, J.J.; Meeussen, J.C.L.; Groenenberg, B.J.; Spijker, J.
 
Published by: Publication date:
ECN Environment & Energy Engineering 26-2-2014
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--13-072 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
84 Download PDF  

Abstract:
Dit rapport doet verslag van een aantal studies die in de periode 2008-2013 zijn ondernomen om de modelbenadering te valideren en verder te ontwikkelen die ten grondslag ligt aan de berekening van emissienormen voor bouwstoffen en grote bodemtoepassingen (GBT) in het Besluit Bodemkwaliteit. De toepassing van deze modelbenadering verbreedt zich momenteel richting andere beleidskaders, zoals Introductie Duurzaam Stortbeheer (IDS), Emissies naar grondwater (UMG), en het gebruik van grond en bagger voor de herinrichting van Diepe Plassen. In het kader van het Besluit Bodemkwaliteit hebben RIVM en ECN in de periode 2005-2006 de beïnvloeding van de bodem- en grondwaterkwaliteit berekend ten gevolge van de uitloging van bouwstoffen. Deze berekeningen, uitgevoerd met de reactief transportmodellen PEARL en ORCHESTRA, zijn gebruikt voor de afleiding van emissienormen voor bouwstoffen. In 2006 heeft de Technische Commissie Bodembescherming (TCB) geconcludeerd dat beide modellen geschikt zijn voor het onderbouwen van generieke emissienormen voor bouwstoffen ten aanzien van anorganische stoffen, in het bijzonder met betrekking tot de relatief mobiele en immobiele stoffen. Echter voor stoffen met een daartussen liggende mobiliteit, waaronder de zware metalen, wees de commissie op belangrijke verschillen in de voorspellingen van de twee modellen. Om te komen tot een grotere betrouwbaarheid van voorspellingen heeft de TCB destijds geadviseerd om de gevoeligheden voor specifieke bodemprocessen en parameters nader in kaart te brengen. Tevens is gewezen op het belang van validatie van voorspellingen. Het doel van dit project is geweest om een bijdrage te leveren aan de invulling van aandachtspunten uit het bovengenoemde TCB advies. Dit project is specifiek gericht op het valideren van een aantal aspecten van het mechanistische geochemische model in ORCHESTRA met laboratoriumproeven en veldgegevens en op het inventariseren van bodemproceskennis en daarmee samenhangende gevoeligheden en onzekerheden modelvoorspellingen met reactief transport. Met de resultaten zijn belangrijke hiaten in specifieke bodemproceskennis vastgesteld ten behoeve van verder onderzoek en implementatie in stoftransportmodellen. Dit resultaat wordt gebruikt om de kwaliteit van modelvoorspellingen van de uitloging en het reactief transport van stoffen in de bodem te verbeteren.


Back to List