ECN publication
Title:
Rapportage Scheepvaartmetingen Loenen 2014
 
Author(s):
Hensen, A.; Bulk, W.C.M. van den; Blom, M.J.; Vermeulen, A.T.; Kos, G.P.A.; Berkhout, A.J.C.; Hoff, G.R. van der; Wesseling, J.; Nguyen, L.; Erbrink, J.J.; Wolff, J. de; Hooghwerff, J.
 
Published by: Publication date:
ECN Environment & Energy Engineering 12-12-2014
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--14-044 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
44 Download PDF  

Abstract:
De emissies van stikstofoxiden (NO- NO2) en deeltjes (PM) vanuit de binnenvaart leveren een belangrijke bijdrage aan luchtverontreiniging boven Nederland. Tot nu toe is de verspreiding van die luchtverontreiniging rondom vaarwegen op eenzelfde manier berekend als voor wegverkeer. Echter, het grote vermogen van de motoren in schepen kan er in principe toe leiden dat de gaspluimen die met de wind meegevoerd worden zich anders gedragen dan die van vrachtwagens op een snelweg. Omdat de gaspluimen bijvoorbeeld een significante warmte-inhoud hebben, zouden ze vanaf de uitlaat van het schip eerst nog een significant stuk kunnen stijgen. Om dit te evalueren zijn met een innovatieve meetmethode metingen uitgevoerd op drie locaties, gelegen op 75, 200 en 800 m ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal. De meetlocaties waren gesitueerd 2 km ten noorden van de weg Hilversum- Vinkeveen. Om de metingen te kunnen generaliseren en zo bruikbaar te maken voor andere waterwegen, al dan niet met een andere vervoersamenstelling zijn de gas- en PM-concentraties elke 2 seconden opgeslagen. Door dat te doen, kunnen de individuele gaspluimen voor verschillende schepen in beeld worden gebracht. Daarnaast is de uitgezonden informatie van het Automated Identification System (AIS) van passerende schepen opgevangen waardoor de individuele pluimen geclassificeerd en gegroepeerd kunnen worden naar scheepstype en -grootte. Al met al zijn > 2500 pluimen van schepen gemeten, waarna die gegevens ter beschikking zijn gesteld aan de teams bij DNV-GL en RIVM voor nadere vergelijking met de verspreidingsmodellen. Dit rapport beschrijft de meetopzet en de data die is verkregen tijdens de meetcampagne van 5 maanden. Daarnaast zijn de metingen tijdens een additionele testdag met een schip van Rijkswaterstaat, voorzien van een rookgenerator, beschreven, evenals de metingen van een testdag met de RIVM NO2 - Lidar. Beide sessies hadden tot doel de verticale menging van de rook en eventuele pluimstijging nader te evalueren. De belangrijkste conclusies waren dat we nu beter weten hoe de pluimstijging na emissie plaats vindt en hoe snel de reactie van NO naar NO2 verloopt. Uit het onderzoek zijn verschillende datasets beschikbaar gemaakt die nog nadere analyse vereisen. Er is een aantal aanbevelingen voor nader onderzoek gedaan.


Back to List