ECN publication
Title:
Berekening emissies naar grondwater bij uitstel bovenafdichting – Sortiva Kanaaldijk
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Environment & Energy Engineering 16-9-2015
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--15-046 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
43 Download PDF  

Abstract:
Dit rapport bevat resultaten van modelberekeningen die zijn uitgevoerd door ECN om het risico in te schatten van bodem- en grondwaterverontreiniging, in het geval dat er uitstel wordt verleend bij het aanleggen van een bovenafdichting op enkele stortvakken (0 t/m 5) van de stortplaats Kanaaldijk (Sortiva). Het RIVM heeft hiervoor informatie aangeleverd zoals de toetswaarden, benodigde bodemgegevens (STONE-profielen), verdunningsfactoren en achtergrondwaarden in grondwater. De methodiek sluit zo dicht mogelijk aan bij de door ECN en RIVM ontwikkelde methodiek om emissietoetswaarden (ETW) te bepalen voor duurzaam beheerde stortplaatsen. De berekening is gebaseerd op: • een worst-case aanname over lekdebieten in relevante stortvakken • een langjarige representatieve percolaatsamenstelling met een breed stoffenpakket • gegevens over de lokale fysische en chemische bodemeigenschappen en hydrologische situatie • lokale achtergrondwaarden van het grondwater • lokale toetswaarden voor het grondwater. Van het brede stoffenpakket waarvoor de berekeningen zijn uitgevoerd, wordt alleen voor ammonium een overschrijding van de toetswaarde voorspeld in de voor de beslissing tot uitstel meest relevante periode tot 25 jaar. Voor de overige stoffen wordt geen overschrijding van de toetswaarde voorspeld. De berekende overschrijding is beperkt ten opzichte van concentraties die in anaeroob grondwater van nature kunnen voorkomen. Ammonium is niet zeer toxisch voor organismen in het grondwater. Voorts kan ammonium onderhevig zijn aan afbraakprocessen, hetgeen niet is meegenomen bij de onderhavige modelberekening. De concentratie van ammonium kan daardoor in werkelijkheid lager zijn dan de berekende concentratie. De modelresultaten bevatten onzekerheden, en voor mobiele stoffen (waaronder ammonium) zijn deze onzekerheden vooral herleidbaar tot de aangenomen hydrologische factoren zoals het aangenomen lekdebiet, en de (mede daarvan afhankelijke) hydrologische verdunningsfactor. De resultaten van deze berekening kan het bevoegd gezag meewegen in haar besluit of de locatie als “uitstellocatie” kan worden aangemerkt.


Back to List