Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Sectorstudie gezondheidszorg [NDS 94-002]
 
Author(s):
Dullaart, W.L.C.
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 1-10-1994
 
ECN report number: Document type:
ECN---94-002 Book
 
Number of pages: Full text:
55 Download PDF  

Published in:.

Abstract:
Op basis van onderzoek van de beschikbare bronnen in de sector Gezondheidszorgkan de conclusie worden getrokken dat monitoring van energie-efficiency in de intramurale gezondheidszorg goed mogelijk is. De extramurale gezondheidszorg is een zeer diffuse sector waarbij geen bestaande bronnen met energierelevante gegevens bekend zijn. Nader onderzoek met behulp van b.v. enquêtes zou bij deze subsector moeten plaatsvinden.

Voor energiegegevens op macroniveau is het CBS de meest voor de hand liggende bron. Energiegegevens op het niveau van grootteklassen binnen de afzonderlijke segmenten kan worden verkregen uit de jaarlijks gepubliceerde Financiële Statistieken van het NZi. Voor het verkrijgen van gegevens op instellingsniveau kan het NZi een bemiddelende rol spelen, maar - omdat daarvoor de medewerking nodig is van alle afzonderlijke instellingen - is het twijfelachtig of voldoende dekking zal kunnen worden gehaald.

Goede gebouwgegevens zijn onmisbaar. Het CvZ beschikt over gebouwgegevens per segment, grootteklasse en gebruiksfunctie. Deze gegevens zijn vooralsnog niet beschikbaar. Hoewel er bij het CBS plannen zijn om naast verbruikscijfers, ook bruto vloeroppervlakte per organisatie te gaan enquêteren geeft dat nog onvoldoende aanknoping voor het meten van energie-efficiency.

Voor overige gegevens, zoals de in de intramurale gezondheidszorg veel gebezigde begrippen verpleegdagen en bedden, is het NZi de meest aangewezen bron. De jaarlijkse produktiestatistieken geven het meest gedetailleerde inzicht.

Dit rapport geeft de situatie t/m 1992


Back to List