Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Sectorstudie groothandel [NDS 95-007]
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 1-12-1995
 
ECN report number: Document type:
ECN---95-007 Book
 
Number of pages: Full text:
33 Download PDF  

Published in:.

Abstract:
De sector Groothandel wordt gedefinieerd als de verzamelingondernemingen die voor eigen rekening en risico goederen verhandelen, die buiten de eigen onderneming zijn vervaardigd en die aan bedrijfsmatige (niet-consumptieve) afnemers worden afgeleverd.

Een aantal belangrijke ontwikkelingen, samenhangend met de veranderende vervulling van de groothandelsfunctie, beïnvloedt het statistisch energieverbruik: de verschuiving van een aantal traditionele groothandelsactiviteiten naar de transportsector en de overname van de groothandelsfunctie door de fabrikant/leverancier en/of de detailhandelorganisatie. Deze ontwikkelingen hebben vooral consequenties voor de registratie van het energieverbruik. Het verbruik als zodanig hoeft niet minder te worden, wel verdwijnt een deel van het verbruik dat met de groothandelsfunctie samenhangt uit de CBS-statistieken.

De sectorstudie heeft als doel de parameters te definiëren die voor monitoring van het energiegebruik in de sector van belang zijn. Relaties tussen het energiegebruik en het aantal arbeidsplaatsen en tussen het energiegebruik en het volume van de verhandelde goederen konden niet gelegd worden, doordat de statistische gegevens op het vereiste niveau niet voorhanden zijn. Het blijkt geen eenvoudige relatie te bestaan tussen de ontwikkelingen in het energiegebruik en economische parameters zoals ontwikkeling van toegevoegde waarde en aantal bedrijven.

De clustering van groothandelsubsectoren volgens de indeling van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf EIM vormt een goede basis voor de registratie van het energiegebruik in de verschillende subsectoren, omdat de EIM-clustering gebaseerd is op overeenkomstige productkarakteristieken. De energiekarakteristieken zullen dan ook min of meer overeenkomstig zijn. De volgende parameters zijn daarbij van belang voor het monitoren van de energieverbruiksontwikkelingen: aardgas- en elektriciteitsverbruik (in fysieke eenheden) en het verbruik aan overige energiedragers.

Daarnaast dienen eenmalig gegevens over de gebouwen te worden gekarakteriseerd en verzameld, waarna iedere vijf jaar deze gegevens geactualiseerd dienen te worden. De per segment te verzamelen gegevens betreffen: vloer- en buitenschiloppervlak met percentage glas, bouwjaar/renovatiejaar (in verband met isolatiekenmerken en oppervlak en inhoud van koel/vriesruimten.

Een duidelijke verbetering kan worden bereikt wanneer een additionele registratie van verandering in transportfunctie, opslagfunctie en inkoop/verkoopfunctie kan worden bewerkstelligd. Dit is echter slechts dan zinvol, als de registratie doorwerkt in de transportsector en in de Detailhandelsector. Registratie van deze verandering kan een deel van het wijzigend energiegebruik verklaren.

Dit rapport geeft de situatie t/m 1992.


Back to List