Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Verbruiksanalyse grafische bedrijven [NDS 96-006]
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 1-2-1996
 
ECN report number: Document type:
ECN---96-009 Book
 
Number of pages: Full text:
17 Download PDF  

Published in:.

Abstract:
Voor een analyse op segmentniveau worden de drukkerijen en uitgeverijenapart behandeld. Een analyse op functieniveau is vooral interessant voor de drukkerijen; hier zijn energiefuncties onderscheiden en komt het hoogste verbruik voor. Voorzover mogelijk wordt ook op het niveau van druktechniek geanalyseerd. De nadruk zal dus liggen op de grafische bedrijven, SBI'74 code 27.1. De uitgeverijen worden slechts kort behandeld.

Voor deze analyse worden de meest geschikte grootheden uit het databestand geselecteerd. Als economische grootheid wordt de productiewaarde gehanteerd. Deze grootheid geeft voor de grafische bedrijven het meest volledige beeld van de economische prestatie. Tevens zijn hiervoor prijsindexcijfers beschikbaar. Als fysieke maat wordt gekozen voor de hoeveelheid verwerkt papier, aangezien deze relatief homogener is dan de eindproducten. Gegevens betreffende het energieverbruik zijn afkomstig van zowel het CBS als het KGVO.

Het betreft in beide gevallen met name aardgas en elektriciteit. De productiewaarde is gecorrigeerd met de producentenprijsindexcijfers voor de afzet. Het prijsindexcijfer betrof de gehele grafische industrie, SBI'74 code 27.

Het aardgasverbruik is gecorrigeerd voor graaddagen met ongewogen gegevens. Het gedeelte waar de correctie betrekking op heeft bij drukkerijen is gesteld op 50%. Dit is gebaseerd op de schatting van het energieverbruik per functie uit de sectorstudie grafische bedrijven. Aangenomen is dat de functie 'algemeen' grotendeels betrekking heeft op ruimteverwarming. Bij uitgeverijen is het afhankelijk deel op 90% gesteld.

De gegevens op segmentniveau zijn afkomstig van het CBS en hebben betrekking op bedrijven met 20 of meer werknemers. Voor het papierverbruik ontbreken gegevens in de categorie bedrijven met 20-49 werknemers over 1992. Hier zijn de cijfers van 1991 toegepast. Dit leidt alleen in de groep vellen-offset mogelijk tot onnauwkeurigheid.

Eerst wordt een analyse op segmentniveau (uitgeverijen en drukkerijen) uitgevoerd. Vervolgens wordt nader geanalyseerd of de berekende resultaten zijn terug te voeren op ontwikkelingen in de druktechniek, warmte/kracht-koppeling of op energiebesparende procesmaatregelen.

Opties voor monitoring
Op basis van de bevindingen kunnen de volgende opmerkingen gemaakt worden.
Het uitvoeren van analyses volgens een vast patroon, bijvoorbeeld door primair verbruik tegen productiewaarden uit te zetten, zal doorgaans geen gelijkmatig patroon van energie-efficiency verbetering laten zien. Achterliggende factoren, met name fysieke productiegrootheden, kunnen een verklaring voor de waargenomen ontwikkeling bieden.

Relatief standaardmatige correcties betreffen de graaddagencorrectie op het aardgasverbruik voor ruimteverwarming en het defleren van economische grootheden. Deze kunnen volgens een vast patroon worden uitgevoerd.

Correcties op het verbruikssaldo om de effecten van warmte/kracht-koppeling te bepalen zijn minder voor de hand liggend en vereisen inzicht op installatieniveau. Registratie van warmte/kracht-gegevens is van belang om bijvoorbeeld trends als elektrificatie goed waar te nemen. Hetzelfde zal in de toekomst gaan gelden voor duurzame bronnen en nieuwe conversietechnieken, zoals warmtepompen.

Analyses op basis van energiefuncties blijven nog moeilijk en bevatten al gauw onzuiverheden. Dit komt met name omdat gegevens afkomstig zijn van verschillende bronnen en verschillende populaties. Niettemin kunnen door desaggregatie op functieniveau wezenlijke ontwikkelingen zichtbaar worden die lang niet altijd het gevolg zijn van energiebesparende maatregelen. Ook semi-kwantitatieve benaderingen kunnen hier belangrijke inzichten bieden.

Analyses winnen aan waarde indien het verloop van de relevante grootheden over langere tijd kan worden gevolgd. Daarmee kan van niet verklaarbare fluctuaties worden vastgesteld of er structurele oorzaken aan ten grondslag liggen.

Dit rapport geeft de situatie t/m 1992.


Back to List