Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Verkenning duurzame energieproductie landbouwbedrijven
 
Author(s):
Terbijhe, A.; Reeuwijk, P. van; Voort, M. van der; Veltman, R.; Londo, H.M.; Mozaffarian, M.; Luxembourg, S.L.
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 1-4-2010
 
ECN report number: Document type:
ECN-B--10-004 Book
 
Number of pages: Full text:
89 Download PDF  

Published in:.

Abstract:
In het convenant ‘Schone en zuinige agrosectoren’ is aangegeven dat 20% van de energie in 2020 duurzaam opgewekt moet worden. Een deel daarvan zal op agrarische bedrijven worden geproduceerd. Doel van dit project is inzicht geven in de perspectieven voor duurzame energie op agrarische bedrijven, ter ondersteuning van het convenant. Hierbij is de glastuinbouw buiten beschouwing gelaten; de focus is op de melkveehouderij, de open teelten en de intensieve veehouderij. De belangrijkste vragen waarop is ingegaan zijn: * Welke technieken voor duurzame energie zijn kansrijk op het agrarisch bedrijf? * Welke specifieke kansen heeft de sector om kosten te reduceren? * Welke beleidsinstrumenten zijn mogelijk om deze kostenreducties te stimuleren?

More Information:

Back to List