Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Mogelijkheden alternatieve beoordelingsroute voor afvalclassificering van gevaarseigenschap HP 14
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Environment & Energy Engineering 22-2-2018
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--18-002 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
30 Download PDF  

Abstract:
Op 14 juni 2017 is de Verordening (EU) 2017/997 van 8 juni 2017 gepubliceerd, tot wijziging van Bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG wat betreft de gevaarseigenschap HP 14 ‘ecotoxisch’. Hiermee wordt invulling gegeven aan de gevaarseigenschap (Hazardous Property) nummer 14 (HP 14) voor het bepalen of een afvalstof op basis van ‘ecotoxiciteit’ als gevaarlijk afval beschouwd moet worden. De kern van de nieuwe beoordelingsmethode (EU/2017/997) is een rekenmethodiek (ook wel aangeduid als sommatiemethode) die uitgaat van gevaarseigenschappen van specifieke verbindingen die als ecotoxisch zijn gedefinieerd. De uitkomst van deze berekening wordt vervolgens getoetst aan een grenswaarde om te bepalen of een afvalstof al dan niet gevaarlijk is op basis van ecotoxiciteit. Op grond van enkele studies die tot nu toe zijn gedaan, is de verwachting dat de voorgestelde berekeningsmethode voor deze gevaarseigenschap tot gevolg zal hebben dat er meer afvalstromen als ‘gevaarlijk afval’ zullen worden aangemerkt dan nu het geval is. Een aantal van deze afvalstoffen wordt momenteel als niet-gevaarlijk afval beoordeeld en wordt zonder noemenswaardige problemen als bouwstof toegepast onder het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk). De nieuwe berekeningsmethodiek voor HP 14 leidt daarom tot een ‘onnodig’ strenge beoordeling van afvalstoffen voor ecotoxiciteit die negatieve gevolgen kan hebben voor de recycling van de genoemde materialen. Een belangrijke oorzaak voor de ‘strenge’ beoordeling is dat de door de Europese Commissie (EC) voorgestelde berekeningsmethodiek technisch onwerkbaar is voor afvalstoffen met een heterogene matrix, zoals afvalverbrandingsresiduen. Voor deze afvalstoffen is het moeilijk om de chemische vorm te bepalen van stoffen die aanwezig zijn in het materiaal. In veel gevallen zal dit leiden tot een overschatting van het milieurisico omdat worst-case aannames noodzakelijk zijn over de aanwezigheid van chemische verbindingen in de afvalstof. Bovendien is het niet duidelijk op welke wijze de door de EC voorgestelde nieuwe rekenmethodiek voor HP 14 recht doet aan de belangrijkste mechanismen die ecotoxiciteit bepalen. Dit rapport verkent twee mogelijkheden voor een alternatieve beoordeling van de gevaarseigenschap ecotoxiciteit, gebaseerd op uitloging. Voordelen van een aanpak gebaseerd op uitloging zijn onder andere dat het een technisch bewezen goed werkbare aanpak betreft, die wetenschappelijk beter te verdedigen is ten aanzien van ecotoxiciteit in de praktijk. Uit dit rapport blijkt dat dit met name geldt voor de oplossingsroute waarbij de instrumenten uit het Besluit Bodemkwaliteit (kolomproef en beoordelingsmethode) gebruikt worden voor de beoordeling van gevaarseigenschap ecotoxiciteit (Optie 2).


Back to List