Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Energiebesparing- en CO2-reductiepotentieel hybride lucht/water warmtepomp in de bestaande woningbouw
 
Author(s):
Harmsen, R.; Planje, W.; Breevoort, P. van; Bakker, E.J.; Wagener, P.
 
Published by: Publication date:
ECN Efficiency & Infrastructure 18-2-2009
 
ECN report number: Document type:
ECN-O--09-003 Other
 
Number of pages: Full text:
49 Download PDF  

Abstract:
Scope van het rapport • dit rapport beschouwt alleen hybride lucht/water warmtepompen. Het effect van concurrerende technologieën op de marktintroductie en het besparingspotentieel van de warmtepomp wordt buiten beschouwing gelaten. Wel wordt het effect van vraagreductie door na-isolatie geanalyseerd; • het rapport betreft een studie naar het technisch potentieel voor de periode 2010-2030 waarbij het marktaandeel van de hybride lucht/water warmtepomp in de tijd groeit en rekening wordt gehouden met een technische levensduur van 15 jaar voor bestaande installaties. Marketing aspecten zijn niet specifiek beschouwd; • de input voor deze studie is voor een groot deel gebaseerd op scenario’s (o.a. voor ontwikkeling van woningvoorraad en energievraag, referentierendementen, gemiddelde afgiftetemperaturen in woningen, marktpenetratie en rendementontwikkeling hybride warmtepomp). Deze scenario’s bevatten onzekerheden (die toenemen naarmate het zichtjaar verder weg ligt) en/of uitgangspunten waar verschillende opvattingen over kunnen bestaan. Gehanteerde uitgangspunten • in deze studie is zoveel mogelijk aangesloten bij de uitgangspunten zoals gekozen voor de recente potentieelstudie voor microWKK¹. Dit maakt het mogelijk de resultaten van beide studies met elkaar te vergelijken. Dit betreft: o de twee scenario’s voor de marktintroductie van de hybride warmtepomp; o uitrol van de hybride warmtepompen in die woningsegmenten waar de grootste besparing mogelijk is; o een aardgasgestookte Hr-ketel als referentie voor warmteopwekking; o een aardgasgestookte STEG-centrale als referentie voor elektriciteitsopwekking; o de ontwikkeling van de woningvoorraad en de warmtevraag conform het Global Economy (GE) scenario. • voor de warmtepomprendementen is gebruik gemaakt van prognoses, deels gebaseerd op metingen, deels op expertopinie. Deze prognoses bevatten een onzekerheid aangezien de technologie nog sterk in ontwikkeling is. Uitgangspunt voor de getallen zijn ‘best practice’ rendementen; • hulpenergie (bijvoorbeeld voor circulatie of warmtepompbron) is meegenomen in de systeemprestatie van zowel hybride warmtepomp als referentietechnologie; • aangenomen is dat de inzet van hybride warmtepompen gemaximaliseerd wordt door een slimme regeling. Ook warm tapwatervraag wordt (deels) door de warmtepomp gedekt middels een buffervat; • het effect van groengas en groene elektriciteit op het reductiepotentieel is buiten beschouwing gelaten.


Back to List