ECN publication
Title:
Nationale Energieverkenning 2015
 
Author(s):
Schoots, K.; Hammingh, P.
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 9-10-2015
 
ECN report number: Document type:
ECN-O--15-033 Other
 
Number of pages: Full text:
276 Download PDF  

Abstract:
De Nationale Energieverkenning (NEV) 2015 schetst de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding in een internationale context. Het Nederlandse energiesysteem staat niet los van dat in het buitenland. De NEV schetst binnen die context de waargenomen ontwikkeling vanaf 2000 tot heden en geeft de verdere verwachting tot 2020 en 2030. Het gaat daarbij om zowel de vraag naar als het aanbod van energie, de emissie van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen, en ook om economische factoren die samenhangen met energie, zoals de bijdrage aan het nationaal product en de werkgelegenheid. Hiermee legt de NEV een feitenbasis onder de politieke besluitvorming en het maatschappelijk debat in Nederland over energie. Het is de tweede maal dat de NEV verschijnt. Ten opzichte van de NEV 2014 is in de NEV 2015 ook de periodieke referentieraming voor luchtverontreinigende stoffen geïntegreerd. Tevens geeft deze NEV een meer cijfermatig inzicht in innovatie binnen het energiesysteem en wordt de voortgang van het Energieakkoord beter in kaart gebracht.

More Information:

Back to List