ECN publication
Title:
Heat from biomass
 
Author(s):
Drift, A. van der; Doorn, J. van; Derijcke, E.; Uitzinger, J.
 
Published by: Publication date:
ECN Biomass, Coal and Environmental Research 7-5-2007
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--07-001 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
72 Download PDF  

Abstract:
Groene warmte (duurzaam opgewekte warmte) heeft in tegenstelling tot groene elektriciteit en groene transportbrandstoffen nog weinig aandacht, ondanks dat ruim 40% van de inzet van de primaire brandstoffen wordt gebruikt voor de productie van warmte. Een drietal technische opties voor de productie van groene warmte uit biomassa worden voorgesteld. Dit zijn: (1) pelletkachels voor ruimteverwarming, (2) warmte-kracht (WK) op basis van biomassa en (3) Synthetic Natural Gas (SNG) uit biomassa. Deze technieken verschillen in karakteristieke schaalgrootte, potentieel, toepassingsmogelijkheden, state-of-the-art en kosten per opgewekte GJ warmte. Pelletkachels en bio-WK zijn bewezen technieken die al worden toegepast. SNG productie is nog in ontwikkeling. Bij de economische beschouwingen is aangenomen dat alle drie opties volwassen technologieën zijn. De goedkoopste optie voor het produceren van warmte is de productie van SNG op grote schaal (typisch 1000 MWth). Pelletkachels zijn de duurste optie om warmte te produceren, vooral vanwege de hoge brandstofkosten door het lokale kleinschalige transport en het beperkt aantal draaiuren per jaar. Op basis van het Global Economy scenario uit de Welvaart en LeefOmgeving (WLO) rapporten zijn de toekomstige energievraag en –aanbod vastgesteld voor de verschillende sectoren met als zichtjaren 2020 en 2040. Ook de toekomstige elektriciteits- en gasprijzen zijn verkregen uit dit scenario. Kenmerkend voor dit scenario is het ontbreken van beleid op het gebied van duurzame energie en energiebesparing na 2020, waardoor er in dit scenario nauwelijks duurzame energie opties worden aangewend. Met behulp van de voorgestelde technologieën kan een belangrijk deel van de warmte (gas) vraag worden vergroend. De markt voor SNG productie is verreweg het hoogst, omdat SNG voor alle huidige aardgastoepassingen kan worden ingezet en zelfs in de nieuwe toepassing “rijden op aardgas”. De kosten per ton vermeden CO2 emissie zijn het laagst voor bio-WK. Dit wordt veroorzaakt door het relatief hoge aandeel elektriciteit dat wordt geproduceerd. Omdat in de huidige brandstofmix voor elektriciteitsproductie in Nederland naast aardgas ook steenkool wordt toegepast is de CO2 verdienste voor groene elektriciteit hoog ten opzichte van groene warmte. Als onderdeel van deze studie is een onderzoek uitgevoerd naar de publieke acceptatie van groene warmte geproduceerd via beschreven drie opties. Belangrijkste uitkomsten zijn dat groen gas (SNG) een hoge graad van acceptatie heeft, vergelijkbaar met groene elektriciteit. Ook de acceptatie van bio-WK op stads- en wijkniveau scoort redelijk goed. De acceptatie van warmteproductie met pelletkachels daarentegen is laag vooral vanwege de inspanning die de gebruiker moet uitvoeren en de benodigde opslagruimte voor de brandstof. Voor alle opties geldt dat de prijs ten opzichte van aardgas een belangrijke overweging vormt.


Back to List