Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Parameterstudie waterzijdig inregelen: cv-optimalisatie in woningen
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Energy in the Built Environment 1-3-2003
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--03-039 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
32 Download PDF  

Abstract:
Onder waterzijdig inregelen wordt verstaan het instellen van ontwerpwaardenvan watervolumestromen door warmtegebruikers door middel van inregelvoorzieningen. Uit de diverse publicaties blijkt dat CV-systemen in woningen vaak niet of onvoldoende waterzijdig worden ingeregeld. Hierdoor functioneert het CV-systeem niet optimaal met als mogelijke gevolgen een hoger energiegebruik dan noodzakelijk en oncomfortabele ruimten. Praktijkonderzoek naar waterzijdig inregelen in de woningbouw heeft tot nu toe onvoldoende duidelijk gemaakt welke woningkenmerken het uiteindelijke besparingseffect van waterzijdig inregelen bepalen. Het blijkt dat de verwachte energiebesparing niet altijd wordt gehaald, dat de besparing voor schijnbaar identieke woningen verschillend is of dat het energiegebruik voor ruimteverwarming juist toeneemt na waterzijdig inregelen. Ook ten aanzien van het comfort zijn de ervaringen in de praktijk wisselend.

Het effect van waterzijdig inregelen blijkt in de praktijk door meer parameters te worden bepaald dan er bij het waterzijdig inregelen op zich aan bod komen. Er is een inventarisatie gemaakt van de parameters die mogelijk een rol spelen, waarna op kwalitatieve wijze de relevantie van deze parameters is geanalyseerd. De verwachting dat op basis van literatuur een gefundeerde uitspraak kan worden gedaan over de invloed van de verschillende parameters op het effect van waterzijdig inregelen is niet juist gebleken. De gevonden literatuur biedt onvoldoende aanknopingspunten voor eenduidige uitspraken. Praktijkonderzoek naar waterzijdig inregelen bevat teveel onzekerheden om verbanden tussen parameters en energiebesparing te leggen. Studies naar CV-systemen betreffen veelal laboratorium onderzoeken of simulaties met numerieke modellen, waarbij onder ideale omstandigheden het effect van een enkele variabele wordt bestudeerd. De invloed van een waterzijdige onbalans wordt hierbij niet meegenomen en kan veelal ook niet eenduidig afgeleid worden. Hetzelfde geldt voor het effect van een combinatie van variabelen, hetgeen mogelijkerwijs een rol speelt bij waterzijdig inregelen. Het gevolg is dat de gekozen aanpak niet de kwalitatieve analyse oplevert die noodzakelijk is voor rangschikking van de geïnventariseerde parameters op relevantie bij CV-optimalisatie. De beoogde selectie van meest relevante parameters en analyse van praktische haalbaarheid is dan ook niet mogelijk op dit moment. Verder onderzoek is nodig om deze kwalitatieve analyse mogelijk te maken. Voor vervolgonderzoek zijn in eerste instantie de volgende parameters geselecteerd: type en instellingen thermostaat, ketelinstellingen, pomp instelling, aanwezigheid thermostatische radiatorafsluiters, waterinhoud van CV-systeem, type ketel (rendement, combi en modulatie) en afstemming CV-systeem op energieverliezen.

De geïnventariseerde parameters zijn verdeeld in "te wijzigen" en "niet te wijzigen" parameters. In hoeverre, op basis van de bepaalde financiële ruimte, de "te wijzigen" parameters kunnen worden aangepast, hangt af van het aantal (identieke) woningen en de beschikbaarheid van de benodigde ontwerpgegevens. Naarmate het aantal woningen toeneemt en er meer gegevens beschikbaar zijn, neemt de ruimte voor aanpassingen in de woning toe. Vanwege het ontbreken van het gewenste inzicht lijkt het nog te vroeg om al verder in te gaan op ?het in de praktijk brengen? van waterzijdig inregelen in woningen.

Voor praktijk metingen zonder onzekerheden als gevolg van bewonersgedrag lijkt een onderzoek in een onbewoonde testwoning de meest praktische optie. Een testwoning leent zich ook voor demonstratie van waterzijdig inregelen aan geïnteresseerden. Onderzoek in een testwoning kan belangrijke informatie opleveren over het mechanisme van energiebesparing door waterzijdig inregelen voor verschillende situaties en welke woningkenmerken daarbij vooral van belang zijn. Een dergelijk onderzoek kan echter nog meer opleveren door het te combineren met het opzetten en valideren van een (dynamisch) simulatie model.


Back to List