Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Advies WKK MEP-vergoeding 2005
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 1-1-2005
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--04-111 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
21 Download PDF  

Abstract:

Vanaf 1 juli 2004 geldt de vernieuwde MEP-regeling voor WKK waarin de bijdrage van WKK-installaties aan de CO2-emissiereductie wordt beloond. Dit gebeurt door middel van de zogenaamde CO2-index, een maat voor de milieuprestatie van een WKK-installatie ten opzichte van het beste alternatief in hetzelfde bouwjaar voor gescheiden opwekking van elektriciteit en warmte. Deze milieuprestatie wordt uitgedrukt in een hoeveelheid CO2-vrije kilowatturen. De MEP-vergoeding voor WKK is een bedrag in eurocenten per CO2-vrije kilowattuur.

Om de MEP-vergoeding voor 2005 te bepalen dient allereerst een inschatting te worden gemaakt van het aantal CO2-vrije kilowatturen voor 2005. Hiervoor is gebruik gemaakt van een aantal verschillende bronnen, waaronder de meest recente CBS WKK-statistieken, cijfers vanuit de WKK-sector zelf (COGEN) en jaarverslagen van energiebedrijven. Bij het maken van de 2005 schatting is rekening gehouden met nieuw WKK-vermogen en de verwachte productie door WKK op basis van marktverwachtingen.

De statistieken en de geschetste ontwikkelingen leiden uiteindelijk tot een schatting van 4,9 TWh aan CO2-vrije kilowatturen (aan het net geleverd en eigen gebruik) voor 2005 die in aanmerking komen voor subsidie. De MEP-vergoeding is bepaald op basis van het aantal netgeleverde kilowatturen:

· 3,56 TWh aan netgeleverde CO2-vrije elektriciteit resulteert in een MEP-vergoeding van 2,64 cent per CO2-vrije kilowattuur (op basis van een beschikbaar budget van 94 miljoen euro)

· De resterende 1,4 TWh aan eigen gebruik van CO2-vrije elektriciteit wordt gestimuleerd op basis van dezelfde vergoeding, resulterend in een additioneel budget van 35,8 miljoen euro.

Toetsing van de ECN-schatting voor CO2-vrije WKK elektriciteit in 2005 door CertiQ heeft op moment van schrijven nog niet plaatsgevonden.

De voorgestelde MEP-vergoeding van 2,64 ct/kWh is vervolgens getoetst aan de regels van het Europese Milieusteunkader. Voor WKK betekent dit dat maximaal 50% van de onrendabele top met de MEP gedekt mag worden. In de berekening is uitgegaan van een onrendabele top inclusief EIA en VAMIL (zelfde systematiek als voor het 2004 MEP-advies).


Back to List